Fases

A elaboración da Estratexia de Turismo do xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño artéllase sobre un proceso participativo no que se pretende dar cabida a toda a cadea de valor do sector e a todo o territorio do xeodestino, cuxa finalidade última é a xeración dun produto turístico baseado nos principais atributos do xeodestino

1ª FASE

assets_fases_fase-1.1

ANÁLISE E INVESTIGACIÓNS

Uso de diversas fontes de información para unha primeira análise do territorio desde o punto de vista da oferta e a demanda

assets_fases_fase-1.2

Avaliación e diagnose do sector turístico

Posta en marcha dun proceso de participación no que teñen cabida todos os grupos de interese do territorio, co obxectivo de obter unha óptima radiografía do sector

flechas-fases_2

2ª FASE

assets_fases_fase-2

ESTRATEXIAS BÁSICAS

Coa diagnose como punto de partida, defínese a folla de ruta que se vai seguir cun claro enfoque de creación de produto

flechas-fases_1

3ª FASE

assets_fases_fase-3.1

Plan de acción

Definición dun programa de actuacións que pivota sobre a creación de produtos diferenciados e cun claro compoñente de cohesión territorial

assets_fases_fase-3.2

Presentación da estratexia

Posta en coñecemento do sector turístico e da poboación local